N J O F T I M I

KRU Mitrovica sh.a me datë 05.07.2021 njofton të gjithë kandidatët të cilët kanë aplikuar në konkurset e fundit për:

Pezullimin e Konkurseve Publike të shpallura me datë: 12.06.2021, 19.06.2021 dhe 26.06.2021 të publikuara në të përditshmen “Epoka e Re”

Ky njoftim vlen deri në një vendim tjetër.