Kompania Rajonale Ujësjellësi “Mitrovica” Sh.A. në Mitrovicë, duke u bazuar ne Udhëzimin Administrativ Nr.07/2017 me datën 29.12.2020 mori vendim për të shpallë:

                                     

                               K O N K U R S  P E R  SH E R B I M E  TE  V E Q A N T A

-Për pozitën Kontabilist i Certifikuar

   Përshkrimi i punëve dhe detyrave të punës:

 

 

Periudha: Tridhjetë ( 30) ditë pune të vitit kalendarik

Paga bazë: 500.00 €uro

Dokumentat e kompletuara të cilat duhet të përfshijnë letren përcjellëse, biografin tuaj

(CV-në), kopjen e diplomës përkatëse e noterizuar, dëshmin që është Kontabilist i çertifikuar, referencat dhe çertifikatat- të lindjes, shëndetësore, të mos jetë nën hetime dhe i denuar,  letërnjoftimi kopja, dëshmi mbi përvojën e punës etj.

Dokumentacioni dorëzohet i fotokopjuar dhe i njejti nuk u kthehet aplikantëve.

Aplikacionet merren dhe i tërë dokumentacioni i kompletuar dorzohet në Drejtorin e KRUM-së, zyra nr. 6.

Afati për aplikim është 8 ditë nga dita e publikimit në Ueb faqen e Kompanisë së KRUM-së.

Dokumentet që nuk janë të kompletuara sipas konkursit nuk do të shqyrtohen.

Dokumentet e kompletuara duhet të dorëzohen në:

 

Zyra Nr.6

Drejtoria e KRUM.

Rr. Bislim Bajgora pn.

Mitrovicë