Pyetësori mbi kënaqëshmërinë e konsumatorëve

******************************************************************************************************

Broshura KARTA E KONSUMATORI- 2022

************************************************************************************************

Zyrtar përgjegjës për sinjalizim 2021

Documents from: Wase Water development project Mitrovica (OPID 50458)

Dokumente nga: Projekti zhvillimor Impianti i ujërave të zeza Mitrovicë (OPID 50458)

ENGLISH LANGUAGE

DOKUMENTACIONI NË GJUHËN SHQIPE