NJOFTIM

Përditësimi/plotësimi i të dhënave të konsumatorëve dhe nenshkrimi i kontratave mbi shërbimin

Te nderuar konsumatorë,

Duke u bazuar ne nenin 3 paragrafi 1.10 të Rregullores nr.10/2019 mbi Standardet Minimale të Shërbimeve të ujit në Kosovë, KRU “Mitrovica” do të filloj përditesimin e të dhënave të të gjithë konsumatorëve të sajë dhe nënshkrimin e kontratave në bazë të dhënave të përditësuara.

Përditësimi i të dhënave do të bëhet gjatë tremujorit të parë të vitit 2021 (Janar, Shkurt dhe Mars) dhe i njejti do të bëhet me qëllim të evidentimit të saktë të dhënave të konsumatorit ku do të përfshihen:

Duke pasur parashysh numrin e madh të konsumatorëve, dhe me qëllim të lehtësimit të procedurave për konsumatorët e saj, ujësjellësi do të publikoj kontratën në fjalë në ueb faqen e kompanisë në mënyrë që konsumatorët nga shtëpia e tyre të shkarkojnë dhe plotësojnë kontratën me të dhënat e sakta të tyre dhe pastaj atë kontratë e sjellin me vete në ujësjellës ku edhe protokolohet dhe nënshkruhet edhe nga zyrtari i kompanisë. Me atë rast ujësjellësi mban njërën kopje kurse pala mban kopjen tjetër.

**********************************************************************

Sqarim shtesë:http://kru-mitrovica.com/ujesjellesi/wp-content/uploads/2022/02/Rregullore-mbi-Sistematizimin-e-vendeve-te-Punes-01-849.pdf

**********************************************************************

Kliko linkun për kontraten e shërbimeve http://kru-mitrovica.com/ujesjellesi/wp-content/uploads/2021/12/Kontratë-e-Shërbimve-ARRU-e-Re-e-fundit.pdfNënshkrimi i kontratave dhe përditësimi i të dhënave është obligim ligjor, prandaj secili konsumatorë duhet të ketë kontratë valide të nënshkruar në mes të ofruesit të shërbimeve (ujësjellësit) dhe shfrytëzuesit të shërbimit (konsumatorit).

***********************************************************************Në rast të mos nënshkrimit të kontratës, ujësjellësi do të detyrohet të ndërpresë furnizimin me ujë të pijes të secilit konsumatorë i cili është informu nga stafi i KRUM rreth përditësimit dhe nënshkrimit të kontratës.Këtu përjashtim bëjnë vetëm rastet të cilët nuk janë banorë rezident; pra jetojnë në diasporë dhe të cilët gjatë tremujorit të parë mund të mos jenë ne Kosovë.

Plani i Biznesit 2022-2024

************************************************************************

Raporti tremujor TM3-2021

************************************************************************

STATUTI I KRU Mitrovica sh.a.

Rregullore për udhëtim, procedura përmbarimore dhe shpenzimet e parasë

Urdhëresë Tarifore e Shërbimeve KRU “Mitrovica” SH.A. Mitrovicë për vitin 2022

*********************************************************************************

Në gjuhën shqipe/serbe