Rreth nesh

Kompania Rajonale Ujësjellësi “Mitrovica” (KURM)

KUSH JEMI NE

Kompania Rajonale Ujësjellësi  “Mitrovica” (KURM) është e vetmja kompani e licencuar për kryerjen e shërbimeve të saja në territorin e regjionit të Mitrovicës ku si aktivitet kryesorë ka furnizimin e qytetarëve me ujë të pijes dhe në kuadër të kësaj edhe mirëmbajtjen e rrjetit të ujit dhe kanalizimit. Kjo do të thotë se është përgjegjëse e drejtpërdrejt për kualitetin e ujit te pijes dhe mirëmbajtjen e rrjetit të ujërave të zeza.

Misioni

Misioni i ynë është që konsumatorëve tonë të tanishëm dhe atyre të ardhëshëm të u ofrojmë shërbime të vazhdueshme dhe cilësore përmes ofrimit të ujit cilësorë të pijes dhe mirëmbajtes së sistemit të ujrërave të zeza dhe trajtimit të tyre, duke pasur gjithmonë në qendër të vemendjes ruajtjen e shëndetit dhe ambientin përreth.

Vizioni

Të kontribuojmë në ngritjen dhe përmirësimin e cilësisë së jetës përmes ngritjes së cilësisë së shërbimit të ujit të pijes dhe mirëmbajtjen dhe trajtimin e ujërave të zeza, drejt arritjes së kënaqësisë të gjithë konsumatorëve tonë.

VEPRIMTARIA

Prodhimi dhe shpërndarja e ujit konsumatorëve te cilët kane qasje në rrjetin e ujit dhe mirëmbajtja e sistemit te ujësjellësit dhe kanalizimit.
Planifikimi dhe zhvillimi i ndërmarrjes duke përpiluar plane afatshkurtra, afatmesme dhe afatgjata me qëllim të realizimit të objektivave të organizatës.
Komunikimi me shfrytëzuesit e shërbimeve në lidhje me furnizimin, ndërprerjet, reduktimet e si dhe ndryshimet tjera të cilat janë me interes për shfrytëzuesin.

Detyrat dhe Funksionet

Detyrat

Prodhimi dhe shpërndarja e ujit
Mirëmbajtja e pajisjeve në stacione të pompimit dhe riparimi i tyre.
Mirëmbajtja dhe zgjerimi i rrjetit të ujësjellësit
Mirëmbajtja dhe zgjerimi i rrjetit të kanalizimit
Vendosja e ujëmatësve të rinj dhe kalibrimi i ujëmatësve të vjetër.
Kyçja e konsumatorëve të rinj në rrjetin e ujësjellësit dhe të kanalizimit
Mbikëqyrja, përcjellja dhe matja dhe kontrollimi i sistemit të furnizimit
Mbajtja e evidencës së numrit të konsumatorëve dhe përditësimi i rregullt i bazës së të dhënave.
Leximi i ujëmatësve dhe matjet e prodhimit dhe konsumit të ujit të pijes.

Funksionet

Furnizimi i me ujë të pijes i pjesëve urbane dhe rurale me ujë të pijes.
Sigurimi i ujit cilësor për pije

KRU “Mitrovica” sh.a

Tel: +383 (0) 46 915 645Tel: +383 (0) 46 915 645